PEA เชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  นายก อบต. และ สมาชิก ส.อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

28 พ.ย. 2564 เวลา 5:30 น. 17

PEA เชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  นายก อบต. และ สมาชิก ส.อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.)  ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้ ด้วยการติดตาม ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงเลือกตั้งโดยดำเนินการ ดังนี้

showcaption-false

showcaption-false

- ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับคะแนน ดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันพิเศษ
- อำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมถึงให้เร่งรัดการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว
- เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งจัดพนักงาน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
- ประสาน กกต. จังหวัด เพื่อจัดสรร Mobile Generator สนับสนุนการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานที่เลือกตั้งตามความเหมาะสม

หากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องกรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA CONTACT  CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

showcaption-false

showcaption-false

showcaption-false

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง