PEA ส่งเสริมหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority

20 ต.ค. 2564 เวลา 7:50 น. 80

PEA ส่งเสริมหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ที่สามารถควบคุมปรับลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า กรณีเกิดข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ส่งเสริมหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority

แท็กที่เกี่ยวข้อง