“ซีพีเอฟ”รับถ้วยพระราชทานสถานประกอบการจัดการแรงงานยอดเยี่ยม ปี 2564

16 ก.ย. 2564 | 12:23 น.

“ซีพีเอฟ”รับถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 

นายสุชาติ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทั้งสาม และขอให้ดำรงรักษาการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยขอพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 3 รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย

 

ด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

 

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 

และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

“ซีพีเอฟ”รับถ้วยพระราชทานสถานประกอบการจัดการแรงงานยอดเยี่ยม ปี 2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของนายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้น จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ด้าน นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 (TLS 8001) มาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความสุขและมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ จากการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอด ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี และได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 14 ปี รวมถึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในปี 2564