มติครม.แต่งตั้ง พิชัย รักษาราชการแทน มาริษ รมว.ต่างประเทศ

28 พ.ค. 2567 | 08:07 น.

ครม.แต่งตั้ง พิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ-รมว.คลัง รักษาราชการแทน มาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง-มี รมว.ต่างประเทศ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (นายพิชัย ชุณหวชิร) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกมติครม. (13 กันยายน 2566) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ