มติครม.แต่งตั้ง ดนัย เรืองสอน ข้ามห้วย กรมทางหลวง นั่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

28 พ.ค. 2567 | 08:15 น.

มติครม.แต่งตั้ง "ดนัย เรืองสอน" วิศวกรใหญ่วิศวกรรมโยธา กรมทางหลวง ข้ามห้วย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

 • นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายดนัย เรืองสอน วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ประวัติการรับราชการ

 • 27 มิถุนายน 2537 วิศวกรโยธา 3 กองสํารวจและออกแบบ
 • 24 เมษายน 2540 วิศวกรโยธา 4 สํานักสํารวจและออกแบบ
 • 19 เมษายน 2545 วิศวกรโยธา 5 สํานักสํารวจและออกแบบ
 • 24 พฤษภาคม 2549 วิศวกรโยธา 6ว สํานักสํารวจและออกแบบ
 • 29 กันยายน 2549 วิศวกรโยธา 7วช สํานักสํารวจและออกแบบ
 • 29 กันยายน 2551 วิศวกรโยธา 8วช สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
 • 11 ธันวาคม 2551 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
 • 12 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการแขวงการทางชุมพร สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
 • 25 ธันวาคม 2555 ผู้อํานวยการแขวงการทางกรุงเทพ สํานักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
 • 27 มกราคม 2558 ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)
 • 29 กรกฎาคม 2559 ผู้อํานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) สำนักก่อสร้างสะพาน
 • 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบํารุงรักษาทาง) สํานักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
 • 23 มกราคม 2563 ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 • 29 ธันวาคม 2565 วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง