เปิดชื่อ 40 สว.สายทหาร-ไม่เอานายกฯเพื่อไทย ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญ สอย เศรษฐา

25 พ.ค. 2567 | 08:45 น.

เปิดรายชื่อ 40 สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ สอย เศรษฐา ขาดคุณสมบัติ พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สายพี่-เพื่อน-น้อง พล.อ.ประยุทธ์ งดออกเสียง-โหวตสวนนายกฯเพื่อไทย 21 สว.เคยหนุน เศรษฐา นายกฯ ลงชื่อเกินครึ่ง

รายงานแจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 40 คน ยื่นคำร้องผ่านประธานวุฒิสภาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และ (5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญลงมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้นายเศรษฐาชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับจากรับสำเนาคำร้อง  

ล่าสุดปรากฎรายชื่อ 40 สว. ที่ร่วมลงชื่อยื่นคำร้องดังกล่าว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนใหญ่เป็น สว.ที่เคยยกมือสนับสนุนนายเศรษฐาให้เป็นนายกรัฐมนตรี 21 คน ประกอบด้วย นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มือปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร นายธานี อ่อนละเอียด พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

นายพลเดช ปิ่นประทีป ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล พล.ต.ท. สมบัติ มิลินทจินดา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เตรียมทหารรุ่น 12 เพื่อนร่วมรุ่นพล.อ.ประยุทธ์ 

ขณะที่ สว.ส่วนที่เหลือมีทั้ง “งดออกเสียง” และ “ไม่เห็นชอบ” ให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย งดออกเสียง 10 คน ได้แก่ นายจัตุรงค์ เสริมสุข พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ นายถนัด มานะพันธุ์นิยม นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี

พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม นายพิทักษ์ ไชยเจริญ นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร มล.สกุล มาลากุล ไม่เห็นชอบ 4 คน ได้แก่ นายจเด็จ อินสว่าง นายถวิล เปลี่ยนศรี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป นายสมชาย แสวงการ

ส่วน สว.ส่วนที่เหลือ ไม่ปรากฏในระบบการแสดงตัวของสภา ได้แก่ นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ พล.อ.สุนทร ขำคมกุล พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ นายประพันธุ์ คูณมี