เปิด 14 นโยบายยุค“บิ๊กต่อ”เป็น ผบ.ตร. พร้อมเร่งรัด 5 แผนปฏิบัติการ

03 ตุลาคม 2566

เปิด 10 นโยบาย“บิ๊กต่อ”นั่ง ผบ.ตร. พร้อม 4 นโยบายเน้นหนัก และ 5 แผนปฏิบัติการเร่งรัด ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายระดับมาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และเจตนารมณ์ 5 ข้อ “ต่อ-ศักดิ์-สุข-วิ-มล”

ภายหลังมีรายงานว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่ระดับ รอง ผบ.ตร. โดย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รับผิดชอบงานกฏหมายและคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รับผิดชอบงานความมั่นคง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์รับผิดชอบงานสืบสวนและสอบสวน พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รับผิดชอบงานบริหาร และ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง รับผิดชอบงานจเรตำรวจ

ในวันนี้(2 ต.ค.66) จะมีการประชุมมอบแนวทางการบริหารราชการ ตร.ในช่วงบ่าย สำหรับ10 นโยบาย บริหารราชการของ  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ประกอบด้วย

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2.เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบหรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

3.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่

4.แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

5.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

6.พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรม จริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

7.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

8.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ยุติธรรม ตรวจสอบได้

9.พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ

10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

พร้อมกันนี้ยังมี 4 นโยบายเน้นหนัก 

1.ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

2.แก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกระบบ 

3.Cyber Crimes ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

4. สวัสดิการ ขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ยังมีแผนปฏิบัติการเร่งรัด ประกอบด้วย 

1.ด้านการบริหารงานบุคคล คืนตำรวจให้ประชาชน

2.ด้านระบบการบริหารงาน คืนเวลาให้ตำรวจ

3.ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการ เร่งแก้ปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

4.ด้านการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเพิ่มช่องทางการสื่อสารองค์กร เปิดใช้งาน 17 ตุลาคมนี้

5.สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

สำหรับนโยบายทั้งหมดของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมาย ในระดับมาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

ขณะที่เจตนารมณ์ ของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ คือ (ต่อ ) ยอดพัฒนางานตำรวจ ในทุกมิติ(ศักดิ์) ศรี ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต สวัสดิการ ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว (สุข ) สงบ สังคมมีความปลอดภัย (วิ) วิสัยทัศน์ มาตรฐานสากล และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (มล) ภัยพาลให้สิ้นสูญ