“บิ๊กต่อ”เซ็นคำสั่งแรกให้ตำรวจอาวุโสสูงสุดรักษาการแทนผู้เกษียณ-ลาออก

02 ตุลาคม 2566

“บิ๊กต่อ”เซ็นคำสั่งแรกในฐานะ ผบ.ตร. ให้ข้าราชการอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร.รักษาราชการแทนตำรวจที่เกษียณ-ลาออก

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.232/ว3882 ถึง ผบช. และ จตร, หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า

ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆ ว่างลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งต้องทำหน้าที่บริหารหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งรักษาราชการแทนไม่สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่างๆ 

ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้น 

ตามความในมาตรา 105 วรรคสอง ประกอบมาตรา 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

                    “บิ๊กต่อ”เซ็นคำสั่งแรกให้ตำรวจอาวุโสสูงสุดรักษาการแทนผู้เกษียณ-ลาออก