โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. คนใหม่

30 กันยายน 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. คนใหม่

สำหรับประวัติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หรือ "บิ๊กต่อ" ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่ นั้น วันเกิด 27 ม.ค. 2507 การศึกษาจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสิงห์แดง รุ่นที่ 38 และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในอดีต พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ อยู่ได้ 7 ปี จึงลาออกมาสมัครรับราชการตำรวจ โดยเข้าอบรมหลัก สูตรการฝึกอบรม ผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4

ส่วนการเข้ารับราชการนั้น มีไทม์ไลน์ ดังนี้

  • ปี 2561 เป็นผู้บังคับการกองบังคับการถวายปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตามลำดับ)
  • ปี 2562 - เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  • ปี 2563 - เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  • ปี 2564 - เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • ปี 2565 - เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • 1 ตุลาคม 2566 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ