“บิ๊กต่อ”เซ็นตั้ง 3 ผู้ช่วยผบ.ตร. นั่งรักษาการ“รอง ผบ.ตร.-จเรตำรวจ”

02 ตุลาคม 2566

“บิ๊กต่อ” เซ็นตั้ง 3 ผู้ช่วย ผบ.ตร. “พล.ต.ไกรบุญ-พล.ต.ท.สราวุฒิ-พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์” นั่งรักษาราชการแทน รองผบ.ตร.-จเรตำรวจแห่งชาติ ที่เกษียณอายุราชการ โดยให้ 3 ผู้ช่วยผบ.ตร.ขาดจากตำแหน่งเดิม มีผลตั้งแต่ 2 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

วันนี้ ( 2 ต.ค. 66) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ส่วนราชการสกพ.ที่ 0009.232/5662 เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ถึงรอง ผบ.ตร. และ จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. และ จตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

ด้วย ตร. มีคำสั่ง ที่ 566/2566 ลง 2 ต.ค. 66 ให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จำนวน 3 ราย รรท. ในตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช. โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ 2 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า 

ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ส่งผลให้มีตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติ ว่างลง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับ บริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบอำนาจหน้าที่และกำหนด ลักษณะงานให้รับผิดชอบ รวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ดังนี้ 

1.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ

2.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

3.พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566