svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นายกฯ บี้ สำนักงาน ป.ย.ป. “ต้องรู้ทุกเรื่อง” ตามงานทุกกระทรวง

23 มกราคม 2566

นายกรัฐมนตรี นัดประชุมบอร์ดขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สั่งการสำนักงาน ป.ย.ป. ที่รับผิดชอบ “ต้องรู้ทุกเรื่อง” ตามงานทุกกระทรวง

วันนี้ (23 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  (ป.ย.ป.) ครั้งแรกของปี 2566

ภายหลังการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงการทำงานของ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ทุกคนต้องรู้ทุกเรื่อง ทั้งงานในหน้าที่ของ ป.ย.ป. ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโดยตรง และงานที่หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ 

พร้อมทั้งให้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ให้เกิดการทำงานอย่างประสานสอดคล้องเป็นเอกภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมไปถึงการติดตามบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ทั้งสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ต่างประเทศ เช่น สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

นายกรัฐมนตรี นัดประชุมบอร์ด ป.ย.ป. ทำเนียบรัฐบาล

ตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

หนึ่งงานสำคัญที่ได้หารือกันในวันนี้ ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งมีความก้าวหน้าหลายเรื่อง เช่น การขับเคลื่อนโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock สำนักงาน ป.ย.ป. ได้พัฒนาระบบรับเรื่องข้อขัดข้อง เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง ในการทำงานร่วมกัน 

โดยได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ด้วยการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับเรื่องที่มีการรายงานเข้ามาในระบบรับเรื่องข้อขัดข้อง จำนวน 38 เรื่อง จากจำนวนทั้งสิ้น 40 เรื่อง คิดเป็น 95% ของจำนวนกิจกรรม/โครงการ และติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock จำนวน 23 กิจกรรม สำหรับความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ประกอบด้วย

1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประชุมเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนในสังคม เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติจริง 

2. การปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการใช้งานระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog เพื่อเร่งระบบการทำงานภายในส่วนราชการให้สามารถลดการใช้กระดาษ และพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

3. การปฏิรูปด้านกฎหมาย : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค จำนวน 1,094 กระบวนงาน  

 

นายกรัฐมนตรี นัดประชุมบอร์ด ป.ย.ป. ทำเนียบรัฐบาล

4. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนให้มีทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

5. การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมขับเคลื่อนการปรับแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับกับการประกอบธุรกิจโรงแรมให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบ่งปัน และธุรกิจการจองที่พักผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

6. การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีบทบาทในการสนับสนุนการรักษาพื้นที่ป่าโดยร่วมวางแผนปัญหางบประมาณการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลผู้ป่วยผ่านแพลตฟอร์ม “Health Link” 

 

นายกรัฐมนตรี นัดประชุมบอร์ด ป.ย.ป. ทำเนียบรัฐบาล

 

8. การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีบทบาทในการประสานการทำงานระหว่างศูนย์ประสานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม กับหน่วยงานที่ถูกกล่าวถึงในข่าวปลอม 

9. ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานการทำงานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการแก่คนพิการ

10. การปฏิรูปด้านพลังงาน : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค เช่น การตั้งคำของบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ได้จริง 

11. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมดำเนินการติดตามและขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย จำนวน 6 ฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563 มาตรา 130 

12. การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา และยกระดับระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

13. การปฏิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

 

นายกรัฐมนตรี นัดประชุมบอร์ด ป.ย.ป. ทำเนียบรัฐบาล

 

วางแผนงานในระยะต่อไปของ ป.ย.ป.

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนโครงการ และ กิจกรรมสำคัญในระยะต่อไป เพิ่มเติม 5 เรื่อง ดังนี้

  1. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีปรองดอง
  2. การปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
  3. จัดทำหลักสูตร ป.ย.ป. 
  4. จัดทำระบบเสนอแนะข้างทำเนียบ 
  5. จัดทำการใช้ระบบ e-Document ของหน่วยงานราชการ