svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล 84 ราย

14 พ.ย. 2565 เวลา 13:58 น.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 84 ราย

วันนี้(14 พ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๘๔ ราย ดังนี้

๑. นายสัณหกิจ เตียงลัดดาวงศ์


๒. นายสิทธิโชค วัฒนศิริ


๓. นายศักดา ไชยแว่น


๔. นางสาวขวัญกมล สวัสดิ์เรียวกุล 


๕. นายเกรียงศักดิ์ เดี่ยวศรีสุข 


๖. นายวุฒธิพงศ์ เสียงล้ําเลิศ


๗. นางสาวลลิตา สมใจนึก

 


๘. นายสุรเกียรติ เจียมจูไร


๙.  นายพลากร ฮะวังจู 


๑๐. นางสาวอังคณา นวลละออง


๑๑. นายชยุตม์ มูลสาร


๑๒. นางสาวกันติชา คงแย้ม


๑๓. นายวัชรพล กุประดิษฐ์ 


๑๔. นางสาวกุลลัดดา บุญอากาศ


๑๕. นายพีระพันธ์ วันที 

๑๖. นางโสภิดา เปรมจิตต์ 


๑๗. นายรัฐสภา จันทร์ตากอง 


๑๘. นางสาวสุพัฒนา สุธาพร 

 

๑๙. นายภรณ์สุระ โล่ห์วชิรหัตถ์


 ๒๐. นายวิชัย ขุนแก้ว


๒๑. นายสมชาติ วิเศษสิงห์ 


๒๒. นางสาวสุวิตา ช่วยพิทักษ์ 


๒๓. นายวัชรา กลสามัญ


๒๔. นายรัฐพล บุญเริ่ม 


๒๕. นายธนากร ทิพย์เสถียร 


๒๖. นางสาวนันทลักข์ เอี่ยมกระสินธุ์ 


๒๗. นายอติชาติ จิตต์ภาณุโสภณ


๒๘. นายภูมินทร์ หมื่นละม้าย 


๒๙. นายธรา ผ่องพุฒิ 


๓๐. นายธรรมรัตน์ ปพนพัชร์นาวิน 


๓๑. นางสาวภัทริน กุศลชู 


๓๒. นางสาวณภัทร ประเสริฐ 


๓๓. นายเจษฎา นครขวาง 


๓๔. นายสุวิวัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ 


๓๕. นายศรัณยู นึกชอบ 


๓๖. นายโอภาส ดีงาม 


๓๗. นางสาววลัยลักษณ์ จันทดิษฐ์ 


๓๘. นายกิตตินันท์ นิคงรัมย์ 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล 84 ราย    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล 84 ราย   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล 84 ราย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด