svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

11 พฤศจิกายน 2565

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้มียศสูงขึ้น รวมจํานวน 45 นาย

วันนี้ (11 พ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๔๔ นาย ดังนี้ 

๑. พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันเอก 


๒. พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกตเป็น พันเอก 


๓. พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันโท 


๔. พันตรีหญิง ศิริพร คํานนท์ พันโทหญิง 


๕. ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา เป็น พันตรี 


๖. ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น พันตรี 


๗. ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันตรี 


8. ร้อยเอก ฉัตรชัย จันทราภิรมย์ เป็น พันตรี  


9. ร้อยเอก เรวัตร วงษ์ตา เป็น พันตรี


๑๐. ร้อยเอก ชินพันธ์ เจริญ เป็น พันตรี


๑๑. ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น พันตรี


๑๒. ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันตรีหญิง


๑๓. ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์ เป็น พันตรีหญิง


๑๔. ร้อยเอกหญิง มาลี มงคล เป็น พันตรีหญิง


๑๕. ร้อยโท ปพลทนัย กําบังภัย เป็น ร้อยเอก


๑๖. ร้อยโท อเนชา สาแช เป็น ร้อยเอก

 

๑๗. ร้อยโท เขมชาติ เวชชนะมงคล เป็น ร้อยเอก

 

๑๘. ร้อยโท ภูวิช ภักดีรักษ์ เป็น ร้อยเอก

 

๑๙. ร้อยโท ปรีดี บริสุทธิ์ เป็น ร้อยเอก


๒๐. ร้อยโท พฤทธิพงศ์ พันหลง เป็น ร้อยเอก


๒๑. ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยเอก


๒๒. ร้อยโท ปริญญา ตอนศรี เป็น ร้อยเอก

 

๒๓. ร้อยโท ศุภณัฐ จาฎามระ เป็น ร้อยเอก

 

๒๔. ร้อยโท เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยเอก

 

๒๕. ร้อยโท โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยเอก

 

๒๖. ร้อยโท สุขุมาล วิไลรัตน์ เป็น ร้อยเอก

 

๒๗. ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์


๒๘. ร้อยโท สราวุฒิ จันทวงค์ เป็น ร้อยเอก

 

๒๙. ร้อยโทหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น ร้อยเอกหญิง


๓๐. ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยเอกหญิง

 

๓๑. ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยโท


๓๒. ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยโท

 

๓๓. ร้อยตรี ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยโท

 

๓๔. ร้อยตรี วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยโท

 

๓๕. ร้อยตรี ภูชิชย์ หม่องคําเป็น ร้อยโท


๓๖. ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยโท

 

๓๗. ร้อยตรี ชินรัตน์ ชินเสนา เป็น ร้อยโท


๓๘. ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน  เป็น ร้อยโทหญิง


39. จ่าสิบเอก ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยตรี

 

๔๐. จ่าสิบเอก คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยตรี


๔๑. จ่าสิบโท อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยตรี

 

๔๒. จ่าสิบโท ยุทธพล ภูบัวคํา เป็น ร้อยตรี

 

๔๓. จ่าสิบตรี ชัชชัย เฉยภัยเป็น ร้อยตรี


๔๔. จ่าสิบตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗  ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย    พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย   พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

                      

นอกจากนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 90 มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้ ร้อยตํารวจโท ทศพล พาหิระ เป็น ร้อยตํารวจเอก


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา