โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 47 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

09 พ.ย. 2565 | 12:33 น.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆจํานวน 47 ราย “สายทิพย์ สุคติพันธ์”เป็นอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด “อิทธิพร จิระพัฒนากุล”เป็นอธิบดีศาลปกครองระยอง “วิสูตร วัจนะเสถียรกุล”เป็นรองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

วันนี้(9 พ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๗ ราย ดังนี้

๑. นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี ศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด 


๒. นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง อธิบดี ศาลปกครองระยอง

๓. นายวิสูตร วัจนะเสถียรกุล รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองเชียงใหม่


๔. นางสาวสิรภัทร โชควิเศษชัยสิทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด


๕. นายจํากัด ชุมพลวงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองสุพรรณบุรี


๖. นายสินิทธ์ สินิทธานนท์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี


๗. นายไพรัช โตสวัสดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองพิษณุโลก


8. นางมาเรียม วิมลธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง


9. นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง


๑๐. นายวุฒิชัย แสงสําราญ รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง


๑๑. นายสมสกุล ณ บางช้าง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดี ศาลปกครองระยอง


๑๒. นายหัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๑๓. นายสุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๑๔. นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง


๑๕. นายนอบ มากบุญ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก


๑๖. นายยงยุทธ เชี่ยวชาญกิจ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่


๑๗. นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น


๑๘. นายอิทธิพล ทัศนา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


19. นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง


๒๐. นางสาวฐิติลักษณ์ เกรียงเกริกไกร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี


๒๑. นายวุฒิวัฒน์ จรัณยานนท์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี


๒๒. นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา


๒๓. นายสุรเดช สุขถาวร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๒๔. นายสุรธีร์ ลิ้มทรัพย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครองสูงสุด


๒๕. นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๒๖. นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจําศาลปกครอง นครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๒๗. นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช


๒๘. นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๒๙. นายสัจจา เขม้นงาน ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองกลาง


๓๐. นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


๓๑. นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๓๒. นายชายชาญ ชูวงศ์ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๓๓. นายวันชัย ศรีทา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๓๔. นางสาวกิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสุพรรณบุรี


๓๕. นายสมลักษณ์ นันทโกวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองเชียงใหม่


๓๖. นางสาวเสาวณี จิระประยุต ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสุพรรณบุรี


๓๗. นายจิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธํารง ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองเชียงใหม่


๓๘. นายรัตนเขต เตชะตน ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง เชียงใหม่


๓๙. นางสาวสุนันท์ ธรรมศรีรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๔๐. นายสัญชัย สังฆะมณี ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง อุบลราชธานี


๔๑. นายสมชาย สังฆเสริมสิริกุล ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๔๒. นางสาวศิริวรรณ เจษฎาฐิติกุล ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองกลาง


๔๓. นายรุ่งโรจน์ คําตา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง เชียงใหม่


๔๔. นายวิทยา ฝันคําอ้าย ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง เชียงใหม่


๔๕. นายทรงพล บุญมา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครอง อุบลราชธานี


๔๖. นายสุริยา วรรณวิเศษ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองภูเก็ต


๔๗. นางสาวรัตนลักษณ์ นาถนิติธาดา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดํารงตําแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองภูเก็ต


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา


นายกรัฐมนตรี

 

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 47 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ    โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 47 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 47 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 47 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ