svasdssvasds

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง ส.ส. หย่อนบัตร 7 พ.ค. 66

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ก.ย. 2565 เวลา 7:10 น.

กกต. กางปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. กรณีสภาอยู่ครบวาระ จ่อกำหนดหย่อนบัตร 7 พ.ค. 66 รับสมัคร 3-7 เม.ย.66 หากยุบสภา กำหนดวันเลือกตั้งภายใน 5 วันนับแต่ พ.ร.ฎ.ยุบสภาใช้บังคับ

21 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมแผนการเลือกตั้งกรณีสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 แล้ว ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ โดยเบื้องต้น กกต.กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 66 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป และเปิดรับสมัครในวันที่ 3-7 เม.ย.66

 

ส่วนรายละเอียดของแผนจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ กกต.กำหนดนั้น นับจากวันที่ 23 มี.ค. 66 ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง วันที่ 30 มี.ค.66 จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่า พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

เดือนมีนาคม 2566 

วันที่ 31 มี.ค. 66

 • กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง  และ ประกาศกำหนดวันรับสมัคร

 

เดือนเมษายน 2566

วันที่  3-7 เม.ย. 66

 • เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 11 เม.ย. 66

 • วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และ เป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 14 เม.ย. 66

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.

วันที่ 16 เม.ย. 66

 • เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน  และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 26 เม.ย. 66

 • เป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

วันที่ 30 เม.ย. 66

 • เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 1 พ.ค. 66

 • ยังจะเป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 3 พ.ค. 66

 • เป็นวันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร

วันที่ 1-6 พ.ค. 66

 • เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 6 พ.ค. 66

 • เป็นวันสุดท้ายที่ ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

วันที่ 7 พ.ค. 66  

 • เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็น การเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 8-14 พ.ค. 66

 • เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง ส.ส. หย่อนบัตร 7 พ.ค. 66

 

ส่วนกำหนดแผนการเลือกตั้งกรณีเกิดการ "ยุบสภา" นั้น กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 กำหนดซึ่งภายใน 5 วันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา กกต.จะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา

 

นอกจากนี้ยังกำหนด ห้วงวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า จะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร

 

วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และ สรรหา แต่งตั้งคกก.ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

 

วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และ วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน, แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง

 

วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน

 

วันสุดท้ายผอ.ประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกากรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ก่อนวันเลือกตั้ง

 

วันที่คาดว่า เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภา, แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กกต.ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มี.ค.66 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา 68 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด   เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 กฎหมายเดียวกัน    

 

มีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2565 จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง และเตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองปฏิบัติ ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในกรอบเวลา 180 วัน ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้บ้างในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้ปฏิบัติตาม

 

กกต. เคาะวันเลือกตั้ง ส.ส. หย่อนบัตร 7 พ.ค. 66

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด