svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดมติศาลรธน. 5 : 4 ใครเสียงข้างมาก-ข้างน้อยสั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่

24 สิงหาคม 2565

เปิดมติตุลาการศาลรธน.เสียงข้างมาก 5 ราย “นครินทร์-ทวีเกียรติ-จีรนิติ-วิรุฬห์-นภดล” เห็นชอบสั่ง “บิ๊กตู่”หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนข้างน้อย 4 เสียง “วรวิทย์-ปัญญา-อุดม-บรรจงศักดิ์”


ภายหลังที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 ส.ค.2565 มีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง รับคำร้องไว้วินิจฉัย กรณีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ 


โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) จึงมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

สำหรับคำขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสาร ประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก (5 ต่อ 4) ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2565 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย


ทั้งนี้มีรายงานว่า มติที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีดังกล่าว แบ่งเป็น เสียงข้างมาก 5 ราย เห็นชอบให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายจิรนิติ หะวานนท์ นายวิรุฬห์ แสงเทียน และ นายนภดล เทพพิทักษ์

ส่วนฝ่ายเสียงข้างน้อย 4 เสียง ที่เห็นว่าไม่ควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม และ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 

                           เปิดมติศาลรธน. 5 : 4 ใครเสียงข้างมาก-ข้างน้อยสั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่