svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มติครม. ล่าสุด ไฟเขียวยุบ "สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี"

24 สิงหาคม 2565

มติครม. ล่าสุด เห็นชอบให้ยุบ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) หรือ Prime Minister Delivery Unit : PMDU เรียบร้อย ทิ้งทวนก่อน ศาลรัฐธรรมนูญ ถกวาระ 8 ปี นายกฯ ชี้การดำเนินกงานซ้ำซ้อนกับภารกิจอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 

 

ทั้งนี้เป็นไปตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ มีสาระสำคัญ คือ ยุบเลิกการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) หรือ Prime Minister Delivery Unit : PMDU ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานและคณะกรรมการอื่น

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

“ตอนนี้ครม.ได้มีมติยุบเลิก สบนร. หรือ PMDU แล้ว เพราะการทำงานไปซ้ำซ้อนกับหลายส่วน ที่มีภารกิจลักษณะเดียวกัน และตอนนี้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ กตน. ซึ่งมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อติดตามการทำงานต่าง ๆ อยู่แล้ว จึงได้เสนอยุบเลิก” นายอนุชา กล่าว

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานครม. ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 เพื่อจัดตั้ง สบนร. ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

พร้อมทั้งมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 56/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โครงสร้าง อัตรากำลัง และการแต่งตั้งบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากร ในสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ นั้น 

 

โดยเหตุผลที่ สบนร. ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแล้ว และเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

จึงเห็นสมควรกราบเรียนนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้มีระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 และจะได้ยกเลิกโครงสร้างอัตรากำลัง 

 

รวมทั้งการแต่งตั้งบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรใน สบนร. และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 56/2563 และคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบนร. ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ให้การบริหารบุคคล การงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ ที่เคยเป็นของ สบนร. เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ดังนั้น จึงได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 มาเพื่อดำเนินการ
ทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมีคำสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลเจ้าหน้าที่ที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

 

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) หรือ Prime Minister Delivery Unit : PMDU

 

หน้าที่ ภารกิจของ สบนร. หรือ PMDU

 

สบนร. หรือ PMDU เป็นหน่วยงานพิเศษในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มิใช่หน่วยราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชาชนที่ทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ หรือมีความล่าช้า จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง 

 

การทำงานของ สบนร. หรือ PMDU จึงเน้นการเพิ่มการทำงานแบบเป็นบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน มิใช่เพียงระหว่างหน่วยงานราชการ เพิ่มการเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

นอกจากนี้ สบนร. หรือ PMDU ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน

 

โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน 22 เมษายน 2560 ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สบนร. ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมา นายกฯ ได้แต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี ไปรักษาการผู้อำนวยการ สบนร. หรือ PMDU