เรื่องเปราะบาง!! "ชัชชาติ"แจง "รร.กทม.ปลอดกัญชา" กันไว้ก่อนเกิดปัญหา

16 มิ.ย. 2565 | 02:27 น.

"ชัชชาติ" ปัดขัดแย้ง แจง "รร.กทม.ปลอดกัญชา" เป็นเรื่องเปราะบางกับเด็กเฝ้า ระวังเพื่อรอบคอบ เกิดปัญหาแล้วจะยาก

 วันที่ 16 มิ.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ฝนตก ฝั่งธน” ซึ่งในไลฟ์ได้กล่าวถึงกรณีเซ็นเอกสารเรื่อง “โรงเรียนปลอดกัญชา” ว่า

 

“ก็ไม่มีอะไร ผมว่าเป็นมาตรการป้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระมัดระวัง เพราะเรื่องกัญชาเป็นเรื่องที่เปราะบางกับเด็ก เรารับหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ในโรงเรียน เพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังมากขึ้น ก็ไม่มีความขัดแย้งอะไร แต่ว่าเป็นแค่การเฝ้าระวังและทำหน้าที่แทนพ่อแม่ช่วงดูแลเด็ก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ทั้งคุณครูและนักเรียนก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้เรื่องโรงเรียนปลอดกัญชา แต่ว่าสถานการณ์เท่าที่ดู ก็ยังไม่มีเหตุบ่งชี้อะไรว่ามีปัญหาในโรงเรียน แต่ก็เป็นการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความรอบคอบ เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแก้ทีหลัง อาจจะยากกว่า”

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา  กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. 

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญจงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

  • 1. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"

 

  • 2. งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

  • 3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.

 

  • 4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง

 

  • 5. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่นักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ

 

  • 6. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง

 

  • 7. ให้โรงเรียนสังกัด กทม. ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน

 

  • 8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

 

  • 9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. ประสานความร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัด กทม. อย่างใกล้ชิด