ประชุมสภากทม.นัดแรกเลือก “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” นั่งประธาน

06 มิถุนายน 2565

ประชุมสภากทม.นัดแรก เคาะเลือก “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” นั่งประธาน “ชญาดา-อำนาจ”รองประธาน “นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์”นั่งโฆษก

วันนี้(6 มิ.ย.65)  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) ครั้งแรก พร้อมมอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง


ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65 ซึ่งเสร็จสิ้นและประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 37 

โดย พล.อ.อนุพงษ์ เปิดการประชุม เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราว (นายไสว โชติกะสุภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราษฎร์บูรณะ) และประธานชั่วคราวกล่าวนำสมาชิกปฏิญาณตน  

                                          ประชุมสภากทม.นัดแรกเลือก “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” นั่งประธาน
จากนั้นเป็นการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับส.ก.ทุกท่านที่ได้รับความวางไว้ใจจากประชาชนให้เข้ามาขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


จากนั้น ที่ประชุมมีมติเลือก นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ส.ก.เขตคันนายาว เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และ นายอำนาจ ปานเผือก ส.ก.เขตบางแค เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่สอง 
นอกจากนี้ เห็นชอบให้ นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เป็นโฆษกสภากทม.  นายนริสสร แสงแก้ว นางสาวปิยะวรรณ จระกา นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย และ นายวิรัช คงคาเขตร เป็นรองโฆษก 


โดยกำหนดสมัยการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ 4 สมัย คือสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1-30 เมษายน สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม และสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม ดำเนินการประชุมทุกวันพุธ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปในปีนี้ กำหนดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1-31 กรกฎาคม 2565 


นายวิรัตน์ กล่าวว่า สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การทำงานรับใช้ประชาชน โดยสภากรุงเทพมหานครพร้อมจะทำงานขับเคลื่อนไปพร้อมกับผู้ว่าฯ กทม. และทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และการสนับสนุนการทำงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครไปพร้อมกัน 


“มั่นใจว่าส.ก.ทุกท่านจะทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นมหานครของอาเซียนในอนาคต” ประธานสภากทม. ระบุ