svasdssvasds

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 420 ราย "กฤษฎา วิชพันธุ์”รองอัยการสูงสุด

25 พ.ค. 2565 เวลา 13:55 น. 3.4k

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ จำนวน 420 ราย “กฤษฎา วิชพันธุ์”ขึ้นเป็นรองอัยการสูงสุด

วันนี้(25 พ.ค.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๔๒๐ ราย ดังนี้

 

๑. นายกฤษฎา วิชพันธุ์ ผู้ตรวจการอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๗) ดํารงตําแหน่ง รองอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น ๗)


๒. นายกษิดิศ แก้วพิจิตร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้นชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ

๓. นางสาวปวริศา วิริยพงษ์สุกิจ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๔. นายทัศน์ธนัช ภคปัญญกร อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

๕. นางสาวสโรชา เฉิดฉวีวรรณ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๖. นายนิภัทร สันติสัตยพรต อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๗. นายภคพล ทิศธรรม อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ


๘. นางสาวสิริน ตันธนาศิริกุล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


9. นายณัฐนันท์ ประภาสเพ็ญ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๐. นางสาวรัชสิรินธร์ เจริญพิทยา อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๑. นายคณิต ชัยสถาผล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ


๑๒. นายสัญญพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๓. นางสาวจิตติสา พงศ์มรกต อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๔. นางสาวนุตาลัย นาคพรหม อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๕. นางสาวภัสพิชา สุนทรทัศนพงศ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชัน ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๖. นายประวีร์ สินสวัสดิ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ


๑๗. นายปิยะวุฒิ เทพมา อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ


๑๘. นางสาวศศิกานต์ จิวาลักษณ์ อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ


๑๙. นายก่อเกียรติ ภู่พันธ์ตระกูล อัยการผู้ช่วย (ข้าราชการอัยการชั้น ๑) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ดํารงตําแหน่ง อัยการประจํากอง (ข้าราชการอัยการชั้น ๒) สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 420 ราย "กฤษฎา วิชพันธุ์”รองอัยการสูงสุด   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 420 ราย "กฤษฎา วิชพันธุ์”รองอัยการสูงสุด

 

คลิกดูเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 420 ราย


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง