svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"อาสารักษาดินแดนฯ" ร้องนายกฯ ขอรับบำนาญเหมือน "อาสาสมัครทหารพราน"

09 พฤษภาคม 2565

กลุ่มชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอรับเงินบำนาญ เหมือนกับ "อาสาสมัครทหารพราน" กรณีปฏิบัติงานครบเวลา ตามเงื่อนไขที่กำหนดและออกจากงาน

ช่วงเช้าวันที่ 9 พ.ค. 65 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ได้มี กลุ่มชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทย จำนวน 17 คน 

 

นำโดย นายหมู่ใหญ่ถาวร บุญหาว  ประธานชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ขอให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามเงื่อนไข และออกจากงานได้เงินช่วยเหลือเป็นรายเดือน

"อาสารักษาดินแดนฯ" ร้องนายกฯ ขอรับบำนาญเหมือน "อาสาสมัครทหารพราน"

โดยหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีระบุว่า ด้วยชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่  20  มีนาคม 2565  ณ โรงแรม Chd 6 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของ สมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานครบเวลา ตามเงื่อนไขที่กำหนดและออกจากงาน โดยควรให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ ระยะเวลาตามเงื่อนไขระยะเวลา 

"อาสารักษาดินแดนฯ" ร้องนายกฯ ขอรับบำนาญเหมือน "อาสาสมัครทหารพราน"

สามารถได้รับสิทธิขอรับเงินตอบแทนทางราชการเป็นรายเดือนได้ (หรือบำนาญ) เช่นเดียวกับสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามเงื่อนไข ที่กำหนดและออกจากงาน

"อาสารักษาดินแดนฯ" ร้องนายกฯ ขอรับบำนาญเหมือน "อาสาสมัครทหารพราน"

จะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือน (ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งผลจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ให้ประชาชนต่อไป