เช็คชื่อ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัส ถูกขับออกจากพลังประชารัฐไร้เงา นฤมล

20 ม.ค. 2565 | 04:10 น.

ตรวจสอบรายชื่อ 21 ส.ส. กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หลังถูกขับออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ล่าสุดไม่พบชื่อ​ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

กรณีพรรคพลังประชารัฐ มีมติขับ 21 ส.ส. กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากสมาชิกพรรค เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัสเรียกร้อง ในสิ่งที่พรรคไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเสนอให้ปรับโครงสร้างพรรคใหม่ พร้อมบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ยอม ถ้าพรรคไม่ปรับตามที่เสนอก็จะเคลื่อนไหวต่างๆ

รายชื่อ 21 ส.ส.กลุ่มธรรมนัสที่ถูกขับออกจากพลังประชารัฐ

 1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรค
 2. นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น
 3. นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. ตาก
 4. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก
 5. นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร
 6. นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง
 7. นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา
 8. นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา
 9. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์
 10. นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น
 11. นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา
 12. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 13. นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร
 14. เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 15. นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน
 16. นางจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร
 17. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี
 18. นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 19. พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 20. นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา
 21. นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่าใน 21 รายชื่อดังกล่าวไม่ปรากฎชื่อของ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่มีความสนิทสนมกับร.อ.ธรรมนัสแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ (9) ระบุว่า พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น

 

ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว