วันครู 2565 นายกฯ ชูครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี

16 ม.ค. 2565 | 03:20 น.

“นายกฯ”มอบคำขวัญเนื่องในวันครู 2565 "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ย้ำครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม 

วันนี้( 16 ม.ค.65)  ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  มีพิธีงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite แบบนิวนอร์มอล และ Online โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครูผู้สอนวิชากลศาสตร์ (Machanic) วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 

 

และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโสของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณครูนงลักษณ์ ภมรจันทรมัส ครูชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในรูปแบบ Online 
 

นางสาวตรีนุช ได้มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 14 คน และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 18 คน 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ Onsite โดยถ่ายทอดผ่านช่องทาง Youtube Channel  “Suan Dusit University” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “คุรุสภา”

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ 

 

ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่และผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาในด้านต่าง ๆเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่ 

 

“ปี พ.ศ. 2565 นี้ ผมขอมอบคำขวัญ "วันครู" ครั้งที่ 66 ว่า "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ 

 

ผมขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำหน้าที่อำนวยความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ” 

 

ขณะที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และประธานกรรมการคุรุสภา มอบสารเนื่องในโอกาสวันครู ตอนหนึ่งว่า ดิฉันขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา 

 

ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมั่นคงและตั้งอยู่ได้ ก็ด้วยการมีทรัพยากรที่จำเป็นอย่างบริบูรณ์ ในบรรดาทรัพยากรที่แต่ละประเทศมีอยู่นั้น "คน" คือทรัพยากรที่มีชีวิต และเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดความเป็นไปของประเทศ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 
ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เป็นผลพวงจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ และเป็นความยิ่งใหญ่ที่อาจเทียบได้กับ "ผู้ประกอบวิชาชีพครู" ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป 
 

“กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพได้ยึดมั่นในการ "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต " ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และเน้นให้ความสำคัญด้านภาษาและดิจิทัล เพื่อครูสามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยได้อย่างมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียนอย่างจริงจัง  

 

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการร่วมกับคุรุสภาและหน่วยงานอื่น ๆในการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นให้เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ระดับประเทศทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญครูผู้เป็นแบบอย่างในระบบการศึกษายุคใหม่” 

 

ด้าน ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดงานวันครูปีนี้ได้จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565 จะมีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านทาง www.วันครู.com มี 2 ตอน รวม 9 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 

1) การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via Spatial)  

 

2) VR/AR 3) การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และ 4) ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล 

 

และ ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 

 

1) เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการ PLC  

 

2) การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

 

3) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF         

 

4) การจัดการความสุขในโรงเรียน (Well - Being at School) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA Z  

 

และ 5) การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล  นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผลงานหรือแนวปฏิบัติที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของการพัฒนา ผ่าน Digital Learning Platform www.วันครู.com ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย