ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค.

29 พ.ย. 2564 | 04:02 น.

กกต.เตือน ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ธ.ค. ป้องกันเสียสิทธิ 6 ประการ

วันที่ 29 พ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งว่า กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2564

 

สามารถยื่นผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอพพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. รีบแจ้งเหตุภายใน 5 ธ.ค.

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ คือ
1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ มีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย