เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง

22 พ.ย. 2564 | 09:58 น.

กกต.เปิดร่างพรบ.เลือกตั้ง ส.ส. 37 มาตรา 11 หน้า ส่งฟังความเห็นประชาชน 4 ช่องทาง ปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จำนวนส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมวิธีคำนวณส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

 

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ....ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 131(1) ของรัฐธรรมนูญ และได้นำร่างกฎหมายดังกล่าว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.www.ect.go.th แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

 

โดยสามารถส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้ 4 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตัวเอง ณ สำนักงานกกต.ยื่นทางไปรษณีย์ ทาง Email : [email protected] หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-143-7662-3 ภายในวันที่ 9 ธ.ค.64

ก่อนหน้านั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสำเนาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ...ฉบับที่ เพื่อให้ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนด ภายหลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 22 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะใช้เวลาราว 15 วัน ก่อนที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดจะส่งกลับมายังสำนักงานกกต.กลาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น นำเสนอต่อที่ประชุมกกต.และปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สำนักงานกฤษฎีกา และรัฐสภาต่อไป

 

สำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นนั้น มีการแก้ไขทั้งหมด 37 มาตรา จำนวน 11 หน้า มีรายละเอียดดังนี้ 

  เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง   เปิดร่างพรบ.เลือกตั้งส.ส.ฉบับ กกต. 37 มาตรา ฟังความเห็นประชาชนผ่าน 4 ช่องทาง