เปิดเอกสารครม. "กรมทรัพยากรทางทะเล" เลิกเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

20 ต.ค. 2564 | 07:20 น.

เปิดมติครม.ล่าสุด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2569 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบการยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส. และกระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมธนารักษ์ รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบเอกสารครม. พบสาระสำคัญของเรื่องนี้ โดยกระทรวงทรัพยากรฯ รายงานให้ครม.ทราบถึงเหตุผลว่า

1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยต่อมา กรมทรัพยากรทางทะเลฯ แจ้งความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ เพื่อขอยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว และขอใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุสำหรับเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งใหม่ มีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้ (เอกสารตามรูปด้านล่าง)

เปิดเอกสารครม. \"กรมทรัพยากรทางทะเล\" เลิกเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ส่งเรื่องเกี่ยวกับการขอยกเลิกการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ และขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อกรมธนารักษ์แล้ว โดยกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่ากรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 รายการ เพื่อเป็นสถานที่ทำการของสำนักงาน ก.พ.ร. 

ดังนั้น จึงขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ โดยต่อมากรมธนารักษ์ได้แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า มีการเปลี่ยนพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 439 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งหากสำนักงาน ก.พ.ร. ส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กท. 175 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 

กรมธนารักษ์ไม่ขัดข้องในหลักการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะใช้ที่แปลงดังกล่าวเพื่อเป็นสถานที่ทำการและท่าเทียบเรือสำหรับจอดเรือตามที่ ทส. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เสนอ