เช็คด่วน! สมัครรับเลือกตั้งอบต. 2564 วันนี้ เตรียมให้พร้อมเอกสารที่ต้องใช้

10 ตุลาคม 2564

เริ่มวันนี้ สมัครรับเลือกตั้งอบต. 2564 ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.- นายก อบต. เช็คคุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้าม พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อม เตือน ขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนสมัคร มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ การเลือกตั้ง อบต. 2564 มาต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต. ยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร ก่อนจะมีการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.64 นี้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35  ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

สำหรับลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  อาทิ ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ, เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต, เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ

เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1), (2) หรือ (4), ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

กรณีผู้สมัครที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครแล้วมาสมัครมีโทษตามมาตรา 120 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่  20,000 -200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวจากโควิด-19 ออกมาสมัครรับเลือกตั้ง อบต.และใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ด้วย 

เช็คด่วน! สมัครรับเลือกตั้งอบต. 2564 วันนี้ เตรียมให้พร้อมเอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง อบต.

 • ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง กว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.)
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่า ตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • สมัครสมาชิกสภา อบต. จำนวน 1,000 บาท
 • สมัครนายก อบต. จำนวน 2,500 บาท

 

เช็คด่วน! สมัครรับเลือกตั้งอบต. 2564 วันนี้ เตรียมให้พร้อมเอกสารที่ต้องใช้