svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปปง.ให้ผู้เสียหายถูก“พิยดา ทองคําพันธ์”โกงขายไอโฟนยื่นขอคุ้มครองสิทธิ

06 ตุลาคม 2564

สํานักงาน ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหายถูก “พิยดา ทองคําพันธ์” ฉ้อโกงหลอกขายไอโฟนผ่านอินสตราแกรม ยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน ภายใน 30 วัน

วันนี้(6 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก (เพิ่มเติม) จํานวน ๒๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ   

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินกา ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดําเนินการยื่นคําร้องดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตํารวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง.

  ปปง.ให้ผู้เสียหายถูก“พิยดา ทองคําพันธ์”โกงขายไอโฟนยื่นขอคุ้มครองสิทธิ   ปปง.ให้ผู้เสียหายถูก“พิยดา ทองคําพันธ์”โกงขายไอโฟนยื่นขอคุ้มครองสิทธิ

 

 

สำหรับ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ อายุ 19 ปี ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 638/64 วันที่ 24 ก.ย.2564 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเป็นตัวการใหญ่ขบวนการหลอกขายไอโฟนผ่านอินสตราแกรม ทำให้น้องก้องที่ถูกหลอกขายมือถือ เครียดหนักจนเลือดเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา