svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลขาธิการปปง. วางเป้าตัดท่อน้ำเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติ เร่งสานนโยบายรัฐบาลทุกมิติ

31 สิงหาคม 2564

เลขาธิการปปง. “ ปิยะพันธ์ ปิงเมือง” วางเป้าตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติ เร่งสานนโยบายรัฐบาลทุกมิติ ยกระดับมาตรการฟอกเงินไทยสู่สากล หลังผลประเมินด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นเป็น 31ข้อจากทั้งหมด 40ข้อคิดเป็น 61.15%จากปี 2560อยู่ที่ 56.18%

กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering; APG) ได้เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 (เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับความชื่นชมว่ามีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายเพิ่มขึ้น 4 ข้อ ในเรื่องความร่วมมือภายในประเทศ มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตัวแทน ข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การดำเนินการกับประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและก่อการร้าย และข้อกำหนดในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังสามารถคงระดับผลประเมินในเรื่องที่มาตรฐานสากลมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก 3ข้อ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศลำดับต้นๆ ของโลกที่มีกฎหมายกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มองโกเลีย และบังกลาเทศ ถูกลดระดับลง

ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยได้รับการประเมินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นจากเดิม 27 ข้อ เป็น 31 ข้อ จากทั้งหมด 40 ข้อ คิดเป็น  61.15% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินเมื่อปี 2560 ที่ได้เพียง 56.18%

“ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการมีมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศอันทำให้ภาพลักษณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดีขึ้นในสายตาประชาคมโลก”

นอกจากนี้ จากการที่สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเชิงรุกในการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 300ล้านบาทจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งเป็นความผิดหนึ่งในความผิดมูลฐาน จนได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาไซเตส

 

เลขาธิการปปง. วางเป้าตัดท่อน้ำเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติ  เร่งสานนโยบายรัฐบาลทุกมิติ

 พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องผ่านการประเมินดังกล่าวข้างต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลของประเทศ จึงได้เร่งรัดกวดขันการดำเนินการอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงขององค์กรอาชญากรรม รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก FATF ได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างเป็นรูปธรรม