โปรดเกล้าฯ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”นั่งปลัด มท. พร้อมอธิบดี-ผู้ว่าฯ 27 ราย

15 ก.ย. 2564 เวลา 8:34 น.526

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ระดับสูงมหาดไทย 28 ราย “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”นั่งปลัดมท.คนใหม่ “สมคิด”อธิบดีพัฒนาชุมชน “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร”ผู้ว่าฯปทุมธานี “วิเชียร จันทรโณทัย”ผู้ว่าฯ โคราช  “จุรีรัตน์ เทพอาสน์” นั่งผู้ว่าฯ สกลนคร

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๒๘ ราย ดังนี้

 

๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๓. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๔. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

๕. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สํานักงานปลัดกระทรวง

๖. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๗. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๘. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๙. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๐. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๑. นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๒. นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๓. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๔. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

๑๕. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๖. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๗. นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๘. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๑๙. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๐. นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๑. นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๒. นายศิริชัย จินดาหลวง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง

๒๓. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๔. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๕. นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๖. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๗. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๒๘. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”นั่งปลัด มท. พร้อมอธิบดี-ผู้ว่าฯ  27 ราย   โปรดเกล้าฯ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”นั่งปลัด มท. พร้อมอธิบดี-ผู้ว่าฯ  27 ราย   โปรดเกล้าฯ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ”นั่งปลัด มท. พร้อมอธิบดี-ผู้ว่าฯ  27 ราย

 

คลิกดู: ประกาศแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 28 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง