"นฤมล" ลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน “สมัชชาคนจน” ประสานหน่วยงานเร่งให้ได้ข้อยุติ

09 ส.ค. 2564 เวลา 13:49 น. 27

"รมช.แรงงาน" นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ร่วมถกประเด็นข้อเรียกร้องสมัชชาคนจน รับปากเร่งติดตามแก้ไข 8 กรณีเร่งด่วน ใน 8 จังหวัด เร่งรัดให้ได้ข้อยุติต่อไป

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน

"นฤมล" ลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน “สมัชชาคนจน” ประสานหน่วยงานเร่งให้ได้ข้อยุติ

ดร.นฤมล กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเรียกร้องบางกรณีติดขัดกับปัญหาข้อกฎหมาย นอกจากนี้ข้อเสนอบางประการเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย จำเป็นต้องใช้กลไกของคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน 

การประชุมในวันนี้จึงเป็นการรับทราบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเท็จจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรค รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนตามประเด็นข้อเรียกร้องที่ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อนำไปสู่การมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ได้ข้อยุติต่อไป

รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นที่ต้องพิจารณาและเร่งแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

"นฤมล" ลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน “สมัชชาคนจน” ประสานหน่วยงานเร่งให้ได้ข้อยุติ

  • ปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น จ.ขอนแก่น
  • ปัญหาที่สาธารณประโยชน์ดอนหลักดำ จ.ขอนแก่น (กรณีขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปา) 
  • ปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี 
  • ปัญหาการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จ.บึงกาฬ 
  • ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ในพื้นที่ จ.ตรัง จ.พัทลุง
  • จ.นครศรีธรรมราช การขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขผลกระทบจากปัญหานโยบายของรัฐ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนชนบทของสมัชชาคนจน 
  • การยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร
  • โครงการแก่งเสือเต้น จ.แพร่

โดยจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากความยากจน

"นฤมล" ลุยแก้ปัญหาเร่งด่วน “สมัชชาคนจน” ประสานหน่วยงานเร่งให้ได้ข้อยุติ

“ตนเองพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างสูงที่สุด และหากมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรระทรวงแรงงาน ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง