svasdssvasds

กกต.ขีดเส้น“ผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล”ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 28 มิ.ย.นี้

23 เม.ย. 2564 เวลา 22:30 น. 700

กกต.เตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาล ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ พร้อมเพิ่มช่องทางยื่นผ่านไปรษณีย์-อีเมล์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา  62 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 124 ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรืออาจยื่นด้วย วิธีการอื่นตามที่เลขาธิการ กกต.กำหนดก็ได้ 

โดยสำนักงาน กกต. ได้เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสามารถยื่นทางไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือวันประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วแต่กรณี เป็นวันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

                                             กกต.ขีดเส้น“ผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล”ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 28 มิ.ย.นี้
 

ทั้งนี้ ในการ “เลือกตั้งเทศบาล” ทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้  แต่เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ  จึงต้องนับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกและเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด