svasdssvasds

กกต. เตือน 6 สิทธิถูกตัด หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.นี้

13 ธ.ค. 2563 เวลา 20:10 น. 14.6k

กกต. เตือน หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธ.ค.63 นี้ จะถูกตัดสิทธิสำคัญ มีอะไรบ้างไปดู   

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 1319 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 เพื่อไม่ให้เสียสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 42 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปนี้

 

1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

 

 

3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

 

5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต.จัดบิ๊กเดย์ 16 ธ.ค.ชวนคนกลับบ้านเลือกตั้ง อบจ.

กกต.เปิดแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ได้แล้ว

เปิดโผตัวเต็งเลือกตั้งนายก อบจ.ภาคเหนือ 15 จังหวัด

เช็กด่วน! ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น "เพิ่ม-ถอนชื่อ" ก่อน 9 ธ.ค.นี้

"ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น" ได้เพียงแค่กรอกเลข 13 หลัก

 

6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้

 

อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการข้อมูลสายด่วน 1444