svasdssvasds

สรุปมติครม. 8 ธ.ค. 63 "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน 

08 ธ.ค. 2563 เวลา 11:15 น. 3.1k

ตรวจสอบมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติ "แต่งตั้ง-โยกย้าย" ข้าราชการ-ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวงและหน่วยงาน ได้ที่นี่

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมครม. มีมติแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในหลายกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

กระทรวงการต่างประเทศ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนรชิต สิงหเสนี เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้   

 

1. นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

 

2. นางรุ่งรัตนา บุญ – หลง ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เปิดลงทะเบียนเช้า 16 ธ.ค.นี้

ส่อง 8 เงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"หลังครม.เห็นชอบแล้ว

ครม.เคาะแล้ว “คนละครึ่งเฟส2-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ เราเที่ยวด้วยกัน” สรุปรายละเอียดที่นี่

ครม.ไฟเขียว นัด ธ.ก.ส.โอน ประกันรายได้ยาง 11 ธ.ค.

 

3. นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     

 

4. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

กระทรวงพาณิชย์

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายมนู สิทธิประศาสน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ผู้อำนวยการ สคพ.) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 

กระทรวงมหาดไทย

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การ จำนวน 2 คน และกลุ่มบุคคลผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้  

 

1. ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การ  
 
- นายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

- รองศาสตราจารย์พนิต ภู่จินดา ผู้แทนสมาคมนักผังเมืองไทย  

 

2. กลุ่มบุคคลผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ  

- นายสุพล ศรีพันธุ์ ผู้มีคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาเมืองและการจัดรูปที่ดิน  

- นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้มีคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและการจัดรูปที่ดิน  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้ง นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทน นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

 

 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

 

1. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรวรรธน์ พลวิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์  

3. นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  
        

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป