svasdssvasds

ด่วน! คำสั่ง "ผบ.สส."สแกน-สกัดต่างด้าวหนีเข้าเมือง คุมชุมนุมผิดกม.ป้องโควิด

01 ธ.ค. 2563 เวลา 0:33 น. 903

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กำชับสกัด-จับต่างด้าวหนีเข้าเมือง ตรวจชุมนุมผิดกฏหมายที่เสี่ยงแพร่"โควิด"

 

30 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) ลงนามโดย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

 

โดยสาระสำคัญกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจ สกัดกั้น และจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ด่วน! คำสั่ง "ผบ.สส."สแกน-สกัดต่างด้าวหนีเข้าเมือง คุมชุมนุมผิดกม.ป้องโควิด

ด่วน! คำสั่ง "ผบ.สส."สแกน-สกัดต่างด้าวหนีเข้าเมือง คุมชุมนุมผิดกม.ป้องโควิด