แต่งตั้ง "ดนุชา พิชยนันท์ " เป็นเลขาสภาพัฒน์

25 ส.ค. 2563 เวลา 8:55 น. 4.2k

ครม.เคาะตั้ง "ดนุชา พิชยนันท์ " เป็นเลขาสภาพัฒน์คนใหม่ แทนที่ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

วันที่ 25 ส.ค. 63 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดระยอง เห็นชอบ แต่งตั้ง นายดนุชา พิชยนันท์ จากรองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นเลขาธิการสศช. คนใหม่    นอกจากนั้นในที่ประชุมยังแต่งตั้ง นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 


สำหรับ นายดนุชา พิชยนันท์ จะเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ลำดับ ที่ 16 ต่อจากดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน   โดยนายดนุชา  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ปริญญาโท Master of Science in Engineering Management George Washington University สหรัฐอเมริกา


นอกจากนั้นยังผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558


 

ด้านประวัติการทำงาน 1 ตุลาคม 2556 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 16 ธันวาคม 2556 เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบาย  และแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ นับตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน รับตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

แต่งตั้ง "ดนุชา พิชยนันท์ " เป็นเลขาสภาพัฒน์
ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น ได้แก่ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค