โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์  50 ราย

21 ส.ค. 2563 เวลา 9:09 น. 2.2k

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 50 คน

 

วันที่ 21 ส.ค.63  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 5 ฉบับ รวม 50 ราย

 

1. รองศาสตราจารย์ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 

2. รองศาสตราจารย์สุโรจน์ ศุภเวคิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

3. รองศาสตราจารย์อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560

 

4. รองศาสตราจารย์เทิดชาย ช่วยบำรุง สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

5. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

6. รองศาสตราจารย์นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย- เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

7. รองศาสตราจารย์สุวิมล สัจจวาณิชย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

 

8. รองศาสตราจารย์นธกฤต วันต๊ะเมล์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

 

9. รองศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

10. รองศาสตราจารย์เจษฎา ธารีบุญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

11. รองศาสตราจารย์สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2557

 

12. รองศาสตราจารย์สมนึก บุญเกิด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558

 

13. รองศาสตราจารย์ไพศาล นาผล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559

 

14. รองศาสตราจารย์เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2559

 

15. รองศาสตราจารย์สุพิชชา จันทรโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

 

16. รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

 

17. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ภัคภิญโญ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

 

18. รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560

 

19. รองศาสตราจารย์จารุภา วิโยชน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

 

20. รองศาสตราจารย์ประภาพร อุทารพันธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

 

อ่านข่าว

แต่งตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง 'วงษ์สุวรรณ' พ้นจากล้มละลาย

21. รองศาสตราจารย์ศิริธร ศิริอมรพรรณ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

22. รองศาสตราจารย์บุรณี กาญจนถวัลย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

 

23. รองศาสตราจารย์แมนสรวง อักษรนุกิจ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

 

24. รองศาสตราจารย์ชวนันท์ ชาญศิลป์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

25. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

 

26. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 

27. รองศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561

 

28. รองศาสตราจารย์วิทยา จันทร์ศิลา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

 

29. รองศาสตราจารย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

30. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

 

31. รองศาสตราจารย์เจนนุช ว่องธวัชชัย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

32. รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 

33. รองศาสตราจารย์ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561

 

34. รองศาสตราจารย์เฟรเดริค ฌ็อง - มารี ตูร์เนอเมน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561

 

35. รองศาสตราจารย์อรรถยา สุวรรณระดา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

36. รองศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

 

37. รองศาสตราจารย์สวภา เวชสุรักษ์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

38. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ รัชตะสาคร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

39. รองศาสตราจารย์ขจร ตีรณธนากุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

 

40. รองศาสตราจารย์ไพศาล เวชชพิพัฒน์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561   

41. รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 

42. รองศาสตราจารย์วิชิต สุพรศิลป์ชัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 

43. รองศาสตราจารย์ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

44. รองศาสตราจารย์ปิติ จันทร์วรโชติ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561

 

45. รองศาสตราจารย์สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

 

46. รองศาสตราจารย์แมทธิว โอเวน โทมัส โคล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 

47. รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอ าพัน สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

48. รองศาสตราจารย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561

 

49. รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

50. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ สังกัดคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 

 

 

CR : ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0012.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0014.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0017.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0019.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/191/T_0020.PDF