มหาดไทย ดัน “โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาคุณภาพชีวิต

14 ส.ค. 2563 เวลา 6:53 น. 862

มท.1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ย้ำ ทุกพื้นที่ต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน สุจริต โปร่งใส ไม่โกง

วันนี้ (14 ส.ค. 63) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการนำเรื่องง่ายใกล้ตัวประชาชน คือ การปลูกพืชผักสวนครัว มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้คนได้ตระหนักถึงความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“มหาดไทย”ไฟเขียวใช้“งบท้องถิ่น”ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

“มหาดไทย.”โยกย้าย 25 รองผู้ว่าฯ

"เราไม่ทิ้งกัน" มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯเปิดเพิ่มช่องทางร้องทุกข์เงิน “เยียวยา” 5,000 บาท

ข่าวดี! มหาดไทย เปิดรับสมัครแข่งขันบรรจุข้าราชการ

 

และยังนำมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การแบ่งปัน ช่วยเหลือ การรวมกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง”

 

มีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ “ประชาชนมีความสุข อยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ” รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง นับเป็นห่วงโซ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการถูกเลิกจ้าง ตกงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้คนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสภาวการณ์เช่นนี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันทำเพื่อชาติ เศรษฐกิจต้องเดินได้ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ได้ร่วมกันใช้ความรู้และใช้ภูมิปัญญาของไทย สร้างสิ่งที่มีคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยงบประมาณโครงการนี้มาจาก พ.ร.บ.กู้เงินฯ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าฯ ช่วยดูแลให้ทุกขั้นตอนการดำเนินการต้องมีความโปร่งใส ไม่มีการโกง ให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 87 รางวัล

 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่

1.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน

3.การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน

4.การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน

5.การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

6.การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

7.การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต