svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วุฒิสภาไฟเขียว“บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’นั่งตุลาการศาลรธน.

13 กรกฎาคม 2563

“วุฒิสภา”ลงมติเห็นชอบ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” จากสายศาลปกครอง นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (13 ก.ค.63) ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ประชุมลับเพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบประวัติ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ประชุมวุฒิสภาจะลงคะแนนลับ

 

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง

 

ทั้งนี้ นายบรรจงศักดิ์ ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ หรือ 125 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


อ่านประกอบ: 

มติศาลปกครองส่ง“บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์”นั่งตุลาการศาลรธน.

สำหรับ นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2495 ปัจจุบันย่างอายุ 68 ปี

 

จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ก่อนมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. 2561