โผล่อีก 2 ส.ส.ภูมิใจไทย ถือที่ภ.บ.ท.5 ‘ศรีสุวรรณ’ จี้เรียกคืน

01 ธ.ค. 2562 เวลา 4:00 น. 3.9k

โผล่อีก 2 ส.ส.ภูมิใจไทย “สฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส. ปราจีนบุรี” และ “มานพ ศรีผึ้ง ส.ส.นครสวรรค์” ครอบครองที่ “ส.ป.ก.-ภ.บ.ท.5” “ศรีสุวรรณ” จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเรียกคืนที่จาก ส.ส.

 

ยังต้องขุดคุ้ยและตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่อง กรณีการถือครองที่ดินต้องห้ามของเหล่านักการเมืองคนดัง หลังจากที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือขอให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ตรวจสอบนักการเมือง 2 ครั้ง รวม 6 รายว่า อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติของการมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายในทางทุจริตต่อหน้าที่ และขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ยื่นหนังสือต่อ ...ให้ตรวจสอบ .. จำนวน 3 ราย คือ 1. นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ .. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 2. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ..ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ และ 3. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ..นนทบุรี พรรคเพื่อไทย เนื่องจากได้ครอบครองที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (...) และภาษีบำรุงท้องที่(...5)

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบเอาผิด ..อีก 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ..กระบี่ พรรคภูมิใจไทย กรณีครอบครองที่ดิน ...5 จำนวน 2 แปลง รวม 200 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 .ห้วยยูง .กระบี่ 2.นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ .. ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ถือครองที่ดิน ... 3 จำนวน 67 แปลงและที่ดิน ... 5 จำนวน 13 แปลง 133 ไร่ และ 3. นายอนุชา น้อยวงศ์ ..พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ มีที่ดิน ... 5 จำนวน 2 แปลง 498 ไร่

นายศรีสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นร้องต่อป...ทั้ง 2 ครั้งว่า จากการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป...ของ .. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ปรากฏชัดเจนว่า ..ทั้ง 6 รายมีทรัพย์สินและมีรายได้ต่อปีเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการขัดต่อพ...กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกรปี 2535 และขัดต่อมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่กำหนดอัตรารายได้ของผู้ยากไร้ไว้ คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น

 

โผล่อีก 2 ส.ส.ภูมิใจไทย  ถือที่ภ.บ.ท.5  ‘ศรีสุวรรณ’ จี้เรียกคืน

          มานพ ศรีผึ้ง                                             สฤษดิ์ บุตรเนียร

ดังนั้น ..คนดังกล่าวข้างต้น ย่อมทราบดีว่า ตนเองเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ... หรือ ...5 แต่กลับไม่ยอมสละที่ดินดังกล่าวคืนให้รัฐเพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เท่ากับว่าอาจมีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนกฎหมายอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรงในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 และยังเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 17 และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปในข้อ 21 ตามที่รัฐธรรมนูญ .. 2560 มาตรา 19 บัญญัติอีกด้วยนายศรีสุวรรณ ระบุ

จากการตรวจสอบล่าสุด ปรากฏชื่อ ..ของพรรคภูมิใจไทย เพิ่มอีก 2 ราย คือ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ..ปราจีนบุรี ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ... กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ว่า ได้ครอบครองที่ ...5 จำนวน 2 แปลง หมายเลข 286/50 ตั้งอยู่ที่ .วังท่าช้าง .กบินทร์บุรี .ปราจีนบุรี แจ้งว่า ได้มาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 เนื้อที่ 32 ไร่ 1 งาน มูลค่า 12.9 ล้านบาท อีกแปลงหมายเลข 141 ตั้งอยู่ที่ .บ้านใหม่ (ไทยเจริญ) .หนองบุญมาก .นคร ราชสีมา ได้มาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 9 ไร่2 งาน มูลค่า 7.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังแจ้งต่อ ...ว่า ได้ครอบครองที่ดิน ...4-01 หมายเลข 9564 ตั้งอยู่ที่ .บ้านใหม่ (ไทยเจริญ) .หนองบุญมาก .นครราชสีมา โดยได้มาในวันเดียวกับ ...5 แปลงที่ 2 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวาง มูลค่า 2.89 ล้านบาท

 

อีกราย คือ นายมานพ ศรีผึ้ง ..นครสวรรค์ โดยยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ...ว่า ครอบครองที่ ...5 จำนวน 2 แปลง ได้มาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย ที่ ...5 หมายเลข 224 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 .ดอนคา .ท่าตะโก .นครสวรรค์ ได้มาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 จำนวน 17 ไร่ 40 ตารางวา มูลค่า 1.71 ล้านบาท และ ...5 หมายเลข 315 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 .โพธิประสาท .ไพศาลี .นครสวรรค์ จำนวน 10 ไร่ มูลค่า 300,000 บาท

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ ยังกล่าวด้วยว่า กรณีที่เป็นที่ดินของ ... นั้น เป็นหน้าที่ที่ ...ต้องดำเนินการเรียกคืนมาจาก .. เหล่านั้นเพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใหม่ ส่วนกรณีครอบครองที่ดินที่อยู่ในเขตของกรมป่าไม้นั้น อาจเข้าข่ายมีความผิดทางอาญา ซึ่งทางกรมป่าไม้ต้องดำเนินการจัดการเอาผิดทางกฎหมายในเรื่องนี้ด้วย ถ้าไม่ดำเนินการเอาผิดจะถือว่ามีโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำหน้าที่ในการเรียกคืนที่ดินของราชการ ทั้งที่ดินที่เป็น ...5 และ ... กลับคืนมาทั้งหมด ทางที่ดีนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็น .. .. หรือแม้แต่นักการเมืองท้องถิ่น ถ้ารู้ว่าตนเองมีที่ดิน ...5 มีที่ดิน ... ที่ยังสืบค้นไปไม่ถึง ขอให้สละสิทธิ์คืนกลับไปให้กับ ... และกรมป่าไม้ เพื่อที่จะนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกร และผู้ยากไร้อื่นๆ ต่อไป

เรื่องนี้เป็นเผือกร้อนที่ผมเชื่อว่า นักการเมืองใหญ่ รัฐมนตรี หรือใครก็แล้วแต่ ไม่สามารถที่จะเข้ามาปกป้องในเรื่องเหล่านี้ได้นายศรีสุวรรณ ระบุทิ้งท้าย

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,527 วันที่ 1-4 ธันวาคม 2562

โผล่อีก 2 ส.ส.ภูมิใจไทย  ถือที่ภ.บ.ท.5  ‘ศรีสุวรรณ’ จี้เรียกคืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง