"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

27 พ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. 3.6k

"นิพนธ์" ลงพื้นที่สุรินทร์เร่งแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ จัดที่ทำกินให้ประชาชน

     นิพนธ์ รมช.มท.ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ จัดที่ทำกินให้ประชมชนตามแนวทางคทช. มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และชี้แจงการลดต้นทุนการผลิตตลอดจนประกันรายได้ในพืชเกษตร 5 ชนิด ให้แก่เกษตรกรฯ

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย อธิบดีกรมที่ดิน ผวจ.สุรินทร์ และคณะ ลงพื้นที่อ.สังขะ จ. สุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการโครงการบริหารจัดการการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)​เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรความเดือดร้อนของประชาชน และหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน จึงนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วและมีผู้บุกรุกครอบครองทำประโยชน์มาเป็นเวลานาน มาจัดระเบียบการถือครอง โดยการจัดสรรให้ผู้ที่ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินหรืออยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ซึ่งได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณะอยู่แล้ว โดยไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด เพื่อเป็นการลด หรือระงับความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะได้อีกทางหนึ่ง ในการนี้ รมช.มท. ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจำนวน 4  แปลง โดยมีผู้แทนชุมชนและผู้สหกรณ์ชุมชน เป็นผู้รับมอบ

     จากนั้น รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปยัง แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกแบกจาน หมู่ที่ 6, 9, 11, 12 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ได้จัดจัดสรรแล้วให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการประกันรายได้ในพืชเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ยางพารา ปาล์ม อ้อย และมันสำปะหลัง ส่วนข้าวโพดอยู่ระหว่างดำเนินการ ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้จำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้พร้อมทั้งการลดต้นทุนผลผลิตโดยให้ได้รับค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตไร่ละ 500 บาท อันเป็นการเพิ่มส่วนต่างของการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งการประกันราคาผลิตและลดต้นทุนการผลิตนี้จะนำไปสู่การขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ให้แก่ประชาชนและรมช.มท. ได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหารตามแนวทางวิถีเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่อีกด้วย

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

 

"นิพนธ์" ลุยแก้ปัญหารุกที่-จัดที่ทำกินให้ชาวสุรินทร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง