“อนาคตใหม่”จ๋อยกกต.เบรกยื้อ120วันส่งข้อมูลกู้เงิน“ธนาธร”

27 พ.ย. 2562 เวลา 4:10 น. 4.9k

 

กกต.ไม่ยอมให้พรรคอนาคตใหม่ยื้อส่งหลักฐานกู้ยืมเงิน "ธนาธร"ออกไป 120 วันตามที่ร้องขอ มีมติขยายเวลาให้ส่งภายใน 2ธ.ค.นี้เท่านั้น หลังส่งหลักฐานบางส่วนแล้ว 

วันนี้ (27พ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงกรณีกกต.มีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ให้พรรคอนาคตใหม่(อนค.) ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคมาเพิ่มเติมต่อสำนักงานกกต. ว่า ที่ประชุมกกต. เมื่อวานนี้ (26 พ.ย.) ได้รับทราบกับเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ ได้มีหนังสือจัดส่งมาบางส่วนแล้ว  


ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารอีกบางส่วนต่อกกต.ไป 120 วัน ที่ประชุมมีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่เหลือภายในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.นี้

                                                              “อนาคตใหม่”จ๋อยกกต.เบรกยื้อ120วันส่งข้อมูลกู้เงิน“ธนาธร”

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. สำนักงานกกต. เผยแพร่เอกสารระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง  ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี 
 

 

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสํานักงาน กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้ว มติของ กกต.พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย   

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดเคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว   แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

แท็กที่เกี่ยวข้อง