ส่งท้ายครม.ตั้งบิ๊กกระทรวงยุติธรรม

18 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. 1.4k
 
 วันนี้(18มิถุนายน 2562) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
                   1. นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
                   2. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง