svasdssvasds

เปิดกฎหมายร้อนรอรัฐบาลใหม่

10 มิ.ย. 2562 เวลา 4:30 น. 2.2k

ความเสี่ยงของรัฐบาลเสียงปริ่มนํ้าที่มีหลายพรรคร่วมรัฐบาล กับการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในระบบรัฐสภา หากพรรคร่วมรัฐบาลเสียงแตกไม่ไปในทิศทางเดียวกัน และหนึ่งในเหตุผลของการยุบสภาคือการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญไม่สำเร็จ

“ฐานเศรษฐกิจ”ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายฉบับ หลังจากจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เสร็จ ทางกฤษฎีกาจะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานผู้เสนอร่างกฎหมายเพื่อยืนยันกฎหมายที่ค้างพิจารณาหรือไม่ หากหน่วยงานยังยืนยันตามที่ได้เสนอ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเสนอให้ครม.ชุดใหม่พิจารณา หากเห็นชอบก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยกระทรวงการคลังที่ค้างพิจารณาเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ 8 ฉบับ แบ่งเป็นร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 6 ฉบับคือ พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ.... พ.ร.บ.การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ.... พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐพ.ศ....พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่...) พ.ศ...พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย(ฉบับที่...)พ.ศ....และพ.ร.บ.ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.... ส่วนร่างพ.ร.บ.อีก 2 ฉบับที่รอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคือพ.ร.บ.ประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...และพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต(ฉบับที่...)พ.ศ....

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายของหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สำคัญอีกหลายฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ. มาตการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ร่างพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ร่างพ.ร.บ.อาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ....ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ...)พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ. หอพัก (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ร่างพ.ร.บ. กีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ. วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ... ร่างพ.ร.บ.แรงงานในการทำการประมง พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....ร่างพ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....ร่างพ.ร.บ.กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ... 

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,477 วันที่ 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เปิดกฎหมายร้อนรอรัฐบาลใหม่

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด