svasdssvasds

แง้มห้องประชุม ครม.นัดสุดท้าย กับคำสั่งการของ “บิ๊กตู่”

08 มิ.ย. 2562 เวลา 6:28 น. 2.6k

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสังการในที่ประชุมครม.ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

 1. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษารายละเอียดการวางระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศต่าง ๆ และประสานขอความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวางระบบระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

2.ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่นการปรับปรุงและพัฒนาแผนการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่ที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ และการปรับปรุงคูคลองเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แง้มห้องประชุม ครม.นัดสุดท้าย กับคำสั่งการของ “บิ๊กตู่”

 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

3.ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำงานงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและแหล่งชุมชนที่มีการจราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน

แง้มห้องประชุม ครม.นัดสุดท้าย กับคำสั่งการของ “บิ๊กตู่”

ข้อสังการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด