“กรุงเทพโพลล์”เผย คนไทยให้คะแนนตั้งรัฐบาลแค่ 4.73

01 มิ.ย. 2562 เวลา 6:15 น. 1.1k

             กรุงเทพโพลล์ เผย คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา 5.06 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน ส่วนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆได้ 4.73 คะแนน ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพมีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10

“กรุงเทพโพลล์”เผย คนไทยให้คะแนนตั้งรัฐบาลแค่ 4.73

        กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562” โดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คน  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 พบว่า

         คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ  (เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) 4.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

“กรุงเทพโพลล์”เผย คนไทยให้คะแนนตั้งรัฐบาลแค่ 4.73

   เมื่อให้คนไทยวัดระดับความสุขของตัวเอง หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพมีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10 รองลงมา คือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรมจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 เท่ากัน และนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 จากเต็ม 10

“กรุงเทพโพลล์”เผย คนไทยให้คะแนนตั้งรัฐบาลแค่ 4.73

“กรุงเทพโพลล์”เผย คนไทยให้คะแนนตั้งรัฐบาลแค่ 4.73