svasdssvasds

กกต. แจงคณะทูตต่างประเทศ เรื่องกระบวนการได้มา "ส.ส. - ส.ว."

14 ธ.ค. 2561 เวลา 9:05 น. 191
กกต. ชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการประชุมชี้แจงขั้นตอนและแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการดำเนินงานของ กกต. อย่างถูกต้อง โดยหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงาน กกต. จะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป

595959859