svasdssvasds

รัฐบาลหนุนปลูก"โกโก้-ข้าวโพด"เพิ่มทางเลือกแก้สินค้าเกษตรหลักราคาตก

01 ธ.ค. 2561 เวลา 6:31 น. 841
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 ถึงมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ว่า มี 2 แนวทางสำคัญ ได้แก่

1. แนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร สำรวจความต้องการและพิจารณาปรับแผนงาน โครงการ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกับกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างถนนยางพารากว่า 75,000 หมู่บ้าน และกว่า 7,200 ตำบลทั่วประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้นตามเป้าหมายและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น โพด

2.แนวทางการปลูกพืชทดแทนหรือแซมในสวนยาง เพื่อลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลที่ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น โครงการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์หลังฤดูการทำนา เป็นต้น ปัจจุบันตลาดภายในประเทศและตลาดโลก มีความต้องการผลผลิตโกโก้มากขึ้น เกษตรกรไทยเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้น เพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูง นายกรัฐมนตรียังได้ยกตัวอย่างความสำเร็จ “โกโก้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ภราดัย พาช็อกโกแลตไทยคว้า 2 รางวัลระดับโลก International Chocolate Awards รอบชนะเลิศ World Final เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ก่อนหน้านี้ ได้รางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ International Chocolate Awards ประจำปีนี้ ผลโกโก้2

สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ 3 ล้านตัน โดยอาจต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ 3 ล้านตัน จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนา แล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ 595959859