svasdssvasds

ครม.เด้งปลัดศธ.นั่งเลขาสภาการศึกษา

29 ส.ค. 2560 เวลา 11:59 น. 124
-29 ส.ค.60- ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(29 ส.ค.60) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอปรับย้ายข้าราชการ เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน จำนวน 2 ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้

????????????????????????????????????

1. ย้าย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา
2. ย้าย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. แต่งตั้ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป