svasdssvasds

ไฟเขียว 464 ล.พัฒนาที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า

29 ส.ค. 2560 เวลา 12:26 น. 100
ไฟเขียว 464 ล.ให้กคช.พัฒนาที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติ การจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) โดย 1.อนุมัติการจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (TOD) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) จำนวน 556 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 464.40 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ภายในประเทศ 413.82 ล้านบาท เงินรายได้ 50.59 ล้านบาท โดยการเคหะแห่งชาติ(กคช.) สามารถดำเนินโครงการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

2. มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 413.82 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้การเคหะแห่งชาติทำการตกลงกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

3. ในการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ซื้อให้การคหะแห่งชาตินำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่เป็นปัจจุบันมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ โดยให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการดังกล่าวเป็นอันดับแรก และในการดำเนินโครงการให้การเคหะแห่งชาติคำนึงถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเหมาะสม เช่น สภาพขนาด และรูปแบบที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และเส้นทางการคมนาคม

รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน โดยให้การเคหะแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อ การบริหารโครงการ และการทำสัญญาซื้อขายให้รอบคอบ  เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างแท้จริงและป้องกันการขายสิทธิ์ต่อหรือการเก็งกำไรของผู้ที่ต้องการแสวงประโยชน์

4. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง  สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไปด้วย